"Náhubkový zákon"

V úterý 12. 3. 2013 slovenští biskupové vydali prohlášení o tom, že každá zasvěcená osoba bude muset žádat od svých nadřízených povolení pro případné vystoupení v médiích (zpráva zde, sestřih vystoupení arcibiskupa Zvolenského zde, plné znění norem zde). Velmi trefně se k tomu vyjádřil jezuita Milan Glaser, článek zde, nebo profesor Tomáš Halík, který tuto "normalizaci" glosoval v kontrastu s volbou nového papeže v tomto rozhovoru.

Nemusíme hned uvažovat o zlé vůli slovenských biskupů. Prosím, uvažte, jak se projevuje STRACH. Strach z vlastních kněží, kteří jsou v každodenním kontaktu se vými farníky a spolu s nimi se vytrvale domáhají pravdy. Strach z řeholí, pro které je jejich celocírkevní zakotvení a zkušenost s rafinovanými útoky proti nim pobídkou ke statečnosti. Strach z médií, která nejsou vývěskou církevních nařízení, nýbrž dokážou klást i nepřijemné otázky. Strach z věřících, kteří jsou vědomi své zodpovědnosti za církev prostřednictvím darů Ducha svatého, které obdrželi ve svátosti biřmování. Strach z lidí mimo církev, kteří nám nastavují zrcadlo a demaskují naše sklony k farizejství.

Názorným projevem tohoto strachu jsou podle mého názoru nejen samotné normy, ale i způsob jejich prezentace a především poznámka pana arcibiskupa Zvolenského, že on bude žádat o povolení k vystoupení v médiích apoštolského nuncia. Sídelní biskup přeci není podřízeným velvyslance Vatikánu! Stavět se do pozice bezmocného úředníka je nejen zbabělé, ale i neevangelní. Copak věříme v jednu svatou, všeobecnou, úřednickou církev? Ale podobnou zkušenost máme mnozí i v Česku. Opakovaně jsem usiloval o setkání s panem biskupem Baxantem, avšak ani mluvčí, ani jeho sekretář se mi přes svůj výslovný slib neodvážili ozvat byť i se zápornou odpovědí. To píšu ne proto, abych znevažoval roli biskupů, nýbrž naopak, abych jim i nám připomněl jejich důstojnost! Modleme se, aby Kristus znovu prošel zavřenými dveřmi se svým "NEBOJTE SE!"

Dovolte mi parafrázovat známý výrok: situace je zoufalá, nikoli však vážná. V tomto duchu nabízím čtenářům ještě jedno vysvětlení zmíněné události: jde o snahu projevit účinnou kolegialitu odvolanému arcibiskupovi Bezákovi, kterému prefekt Kongregace pro biskupy kardinál Marc Ouellet zakázal jakékoliv vystupování v médiích. Uznejte, není to od jeho spolubratří krásné gesto? :))