Ad rezignace biskupů aj.

21.11.2014 05:34

Trochu jsem se zastyděl, když jsem si přečetl text Marie Vrabcové Ako sa odvolávajú biskupi k nedávno vydanému reskriptu o rezignaci biskupů. Za formulacemi  "příslušná autorita", "bratrský dialog" a "vyposlechnutí si jeho objasnění" jsem si totiž jaksi automaticky představil to, co pro mě tyto pojmy přirozeně znamenají: příslušnou autoritou je papež nebo jím pověřená osoba, dialog je oboustranné hledání pravdy a objasnění druhé strany má své místo před rozhodnutím autority (jinak postrádá smysl). Na základě zkušenosti s papežem Františkem jsem přesvědčen, že se v tom příliš neodchyluji od jeho pohledu. (Nejen) v příběhu arcibiskupa Bezáka však vidím jinou interpretaci zmíněných formulací: příslušnými autoritami byli lidé, kteří v dané věci prokazatelně jednali svévolně, nikoliv z pověření papeže Benedikta, bratrským dialogem byla nemravně vedená vizitace a vyslechnutí si objasnění mohlo být tak nanejvýš převzetí dopisů bez odpovědi. Snad je však daný reskript přeci jen krokem správným směrem, jen je třeba pojmům vrátit obsah, který je pokladem křesťanské civilizace, a zabránit přístupům, které připomínají orientální despocie.

Upozorňuji na video, v němž sestra pana arcibiskupa Gabriela Bezáková krátce popsala aktuání situaci Róberta Bezáka. Ten se před rokem dobrovolně rozhodl pro odchod do italského Bussolenga, a i jeho další životní kroky musí být jeho rozhodnutím, k němuž mu v modlitbě vyprošujeme dar moudrosti. Dobrovolným rozhodnutím bylo, jak pan arcibiskup reagoval na vývoj jeho případu, to však nic nemění na tom, že pobyt v zahraničí je současně vyhnanstvím. Příslušníci exilu se pro něj také rozhodli dobrovolně, ovšem v reakci na zlo, které u nás nastolilo podmínky neslučitelné se životem.

V sekci věnované modlitebním setkáním za obnovení důvěry v církvi je nově doplněno kázání z říjnové bohoslužby v obci Lúka.

Před Východoslovenskou galérií v Košicích byla u příležitosti nultého ročníku Salónu východoslovenských umělců vystaveno dílo akademického sochaře Ladislava Gajdoše Spovednica arcibiskupa Bezáka; (reportáž zde, začátek v čase 41:38). Je příznačné, že případ pana arcibiskupa takto oslovil sochaře, který má zkušenost s konfliktem s komunistickou diktaturou a jejími důsledky.